Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

CEF nivoi

Zajednički okvir za jezike CEF koncipirao je Savet Evrope da bi se odredili nivoi na kojima se nalaze svi oni koji uče strane jezike širom Evrope, kao i da posluži kao smernica za učenje, predavanje i procenu svih glavnih evropskih jezika.
Savet Evrope je 2001. godine rezolucijom preporučio korišćenje CEF-a kako bi se uspostavili sistemi validacije znanja jezika. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je široko prihvaćeno kao gradirajući standard jezičke sposobnosti pojedinca. Time ovi nivoi omogućavaju svakome ko se bavi predavanjem i testiranjem jezika (polaznici, nastavnici, treneri nastavnika itd.) da sagleda nivoe različitih kvalifikacija.

 

 

 

A1 (A1b/A1a) - Početni

Na ovom nivou steći ćete osnovno znanje ukoliko ste strani jezik učili davno i niste ga koristili u međuvremenu. Ojačaće Vaše samopouzdanje u korišćenju onoga što znate i to znanje biće nadograđeno. Proširuje se broj situacija u kojima možete da funkcionišete (posao, kuća, kupovina, aerodrom, hotel, slobodno vreme...). Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moćićete predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima tipa gde živite, o ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete. Bićete u stanju da se sporazumevate na jednostavnom nivou ukoliko sagovornik priča sporo, jasno i spreman je da pomogne.


A2 (A2b/A2a) - Srednji 1

Po završetku ovog nivoa dobili ste na samopouzdanju jer znate da ispravno (uz očekivane greške) koristite strani jezik. Vaš vokabular se proširio i možete da izražavate složenije ideje. Broj situacija u kojima možete da koristite strani jezik se povećao , sada počinjete da razumete i autentične tekstove. Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete rečenice i često korišćene izraze iz neposrednog okruženja (npr. osnovni lični i podaci o familiji, trgovina, lokalna geografija, zaposlenje), da komunicirate u prostim i rutinskim situacijama koje podrazumevaju prostu i direktnu razmenu informacija o poznatim i čestim temama i da jednostavnim terminima opišete aspekte svoje prošlosti, neposrednog okruženja i nužne potrebe.

 

B1 (B1b/B1a) - Srednji 2

Na ovom nivou razvijate veću slobodu i sigurnost u komunikaciji što vodi ka većoj nezavisnosti u upotrebi stranog jezika. Rečnik se proširuje, kao i upotreba gramatičkih struktura. Na ovom nivou možete da napišete razna pisma, e-mailove, obaveštenja, zahteve, molbe... Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne tačke jasnog standardnog razgovora o poznatim temama koje se redovno javljaju na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Bićete sposobni da rešavate većinu situacija koje se mogu javiti prilikom putovanja u oblastima gde se susreće govorni jezik; pisati jednostavne, povezane tekstove o temama koje su poznate ili od ličnog interesa i bićete u stanju da date opis doživljaja i događaja, snova, nadanja i ambicija, kao i objašnjenja svojih mišljenja i planova.

 

B2 (B2b/B2a) - Viši 1

Završetkom ovog nivoa ostvarićete značajan prelaz ka višem nivou u tečnoj upotrebi stranog jezika. Možete sa sigurnošću da koristite većinu struktura u jeziku i da razumete većinu razgovora. Vaš rečnik je obogaćen idiomatskim izrazima i frazalnim glagolima, koristite formalni ili neformalni registar zavisno od situacije. Razvili ste “osećaj” za jezik, primećujete kad napravite grešku i možete da se ispravite. Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući diskusije tehničke prirode u vlastitom polju specijalizacije; da uspostavljate interakciju sa određenim stepenom tečnog govora i spontanosti koja omogućava redovnu komunikaciju sa maternjim govornicima bez napora za obe strane. Pisaćete jasne, detaljne tekstove iz širokog opsega tema i iznositi lično stanovište na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.

 

C1 (C1b/C1a) - Viši 2

Na kraju ovog nivoa cilj je postignut - zaokružujete usvajanje gramatičkih celina a vokabular podižete na nivo na kojem ste u mogućnosti da spontano i sigurno komunicurate na stranom jeziku. Možete bez mnogo napora da razumete autentičan govor i tekstove, kao i da se jasno i precizno izražavate, usmeno i pismeno, poštujući odgovarajući stil. Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznavati tačna značenja. Tečno i spontano ćete se izražavati, bez puno očiglednog traženja izraza. Fleksibilno i efektivno ćete koristiti jezik za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Reprodukovaćete jasne, dobro struktuirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama, pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacionih šema, veznika i kohezivnih delova govora.
 

C2 (C2b/C2a) - Napredni

Možete bez teškoća, koristeći precizan, sofisticiran vokabular, da izrazite kompleksne ideje i da potpuno razumete autentičan govor i tekstove, književne i stručne. Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da lako razumete gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumirate informacije sa različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišete argumente i događaje u koherentnom izlaganju, da se spontano izražavate, veoma tečno i precizno, te da razlikujete fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.